ZAPRASZAMY NA STRONĘ AKTUALNEJ EDYCJI KONKURSU (2013)

ORGANIZATORZY

line

organizator

organizator

PARTNERZY

line

organizator

partner
Konkurs organizowany w ramach Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego

partner
patron medialny

PATRONATY

line

patron
Krzysztof Hetman
Marszałek Województwa Lubelskiego

patron

patron
Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

patron

patron
Elżbieta Polak
Marszałek Województwa Lubuskiego

patron

patron
Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego

patron
Rafał Jurkowlaniec
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

patron
Witold Stępień
Marszałek Województwa Łódzkiego

patron

patron
Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

patron

Regulamin Drugiego Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

T.I.K? – TAK!

data publikacji: 02-03-2012

line

§1
Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). PTI powołuje Komisję Konkursową, czuwającą nad przebiegiem Konkursu zgodnie z Regulaminem.

§2
Cel Konkursu

 1. Rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie.
 2. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.
 3. Wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań informatycznych.
 4. Zachęcanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
 5. Propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego.
 6. Zwrócenie uwagi na wykorzystanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

§3
Terminy

Konkurs przeprowadzony będzie w etapach:

 1. etap szkolny: 16-20 kwietnia 2012
 2. etap regionalny: 8 maja 2012
 3. finał: 17 maja 2012 w Warszawie
Podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 17 maja 2012.

§4
Zasady Konkursu

 1. Forma Konkursu to gra edukacyjna.
 2. Strona główna Konkursu: www.tik-tak.eecdl.pl
 3. Konkurs odbywać się będzie w trzech grupach:
  - dla uczniów szkół podstawowych,
  - dla uczniów gimnazjów,
  - dla uczniów szkół ponad¬gimnazjalnych.
 4. Zgłoszenie do Konkursu przebiega w następującej kolejności:
  a. opiekun rejestruje szkołę,
  b. opiekun otrzymuje konto dostępu do swojej szkoły,
  c. uczniowie rejestrują się i są zatwierdzani przez opiekuna.
 5. Rejestracji szkoły dokonuje osoba wyznaczona jako opiekun Konkursu w danej szkole, za pomocą formularza dostępnego na stronie głównej Konkursu.
  a. w szkole tylko jeden nauczyciel może być opiekunem Konkursu,
  b. w zespole szkół, na każdym etapie edukacyjnym, jest jeden nauczyciel pełniący funkcję opiekuna Konkursu.
 6. Formularz rejestracyjny należy wydrukować i podpisany przez dyrektora placówki wysłać na adres: ul. Puławska 39 lok. 4, 02-508 Warszawa. Po weryfikacji szkoły, opiekun otrzymuje na e-mail podany w zgłoszeniu, login i hasło do systemu Konkursu.
 7. W celu przyspieszenia procesu weryfikacji szkoły, skan lub kopię podpisanego formularza można wysłać na adres: info@tik-tak.eecdl.pl lub numer faxu: +48 22 636 89 87.
 8. Uczniowie zgłaszają się do Konkursu na stronie głównej Konkursu.
 9. Podczas zgłoszenia uczeń zobowiązany jest wskazać swoją szkołę na liście zgłoszonych szkół. W przypadku jeżeli na liście nie ma szkoły ucznia, powinien zgłosić chęć udziału w Konkursie swojemu nauczycielowi – opiekunowi Konkursu, który może dokonać rejestracji szkoły zgodnie z pkt 4.3 - 4.5.
 10. Opiekun Konkursu zbiera od uczniów oświadczenia (wzór dostępny na stronie głównej Konkursu) i odblokowuje konto ucznia, przy użyciu swojego konta w systemie.
 11. Każdy uczeń może posiadać tylko jedno konto w systemie Konkursowym. Osoba, która założy więcej niż jedno konto będzie zdyskwalifikowana.
 12. Jeżeli liczba potwierdzonych przez szkołę uczniów będzie większa niż zadeklarowana podczas rejestracji, szkoła będzie ukarana dyskwalifikacją z Konkursu wraz z wszystkimi zgłoszonymi uczniami.
 13. Szkoła, której uczniowie przystąpią do Konkursu, ma prawo do umieszczenia baneru Konkursu i logo PTI na stronie internetowej szkoły oraz na materiałach promujących Konkurs.
 14. Podczas Konkursu uczeń zobowiązany będzie do rozwiązania testu on-line.
 15. Uczniowie biorą udział w Konkursie w ściśle wyznaczonych terminach.
 16. Konkurs przebiega w trzech etapach:
  a. Etap szkolny: rozwiązanie testów on-line w wyznaczonym terminie (od 16 do 20.04.2012) w dowolnym czasie, zgodnie z zapisami w § 5 Regulaminu.
  b. Etap regionalny: najlepsi uczniowie etapu szkolnego rozwiązują test on-line w dniu 8 maja 2012 o określonych godzinach, zgodnie z zapisami w § 5 Regulaminu.
  c. Finał: uczniowie zakwalifikowani do finału rozwiązują test jednokrotnego wyboru w dniu 17 maja 2012 zgodnie z zapisami w § 5 Regulaminu.
 17. Punkty zdobyte w etapie szkolnym przez uczniów danej szkoły sumują się na rzecz wybranej szkoły.

§5
Przebieg Konkursu

Etap szkolny

 1. Uczeń z zarejestrowanym i potwierdzonym przez Opiekuna Szkolnego Konkursu, kontem w systemie rozwiązuje testy w dniach od 16.04.2012 do 20.04.2012
 2. Uczeń loguje się do systemu przy pomocy odnośnika na stronie głównej Konkursu.
 3. Uczeń rozwiązuje test na następujących zasadach:
  a. na rozwiązanie testu uczeń ma 10 minut,
  b. w ciągu doby uczeń może uruchomić test 2 razy,
  c. pytania są losowane z grupy pytań przewidzianych dla danego poziomu szkoły,
  d. każde pytanie posiada cztery możliwe odpowiedzi, z czego tylko jedna odpowiedź jest poprawna,
  e. za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt.
 4. Punkty sumowane są na koncie ucznia w systemie Konkursu.
 5. Zdobyte przez ucznia punkty sumują się na koncie szkoły, którą reprezentuje.
 6. Na stronie głównej Konkursu prowadzony będzie ranking punktacji szkół oraz uczniów biorących udział w Konkursie.
  Ranking będzie zawierał listę 100 najlepszych uczniów i 100 najlepszych szkół.
  Indywidualne wyniki będą dostępne na kontach uczestników w systemie Konkursu.
 7. Ranking indywidualny tworzony jest na podstawie sumy punktów zdobytych przez ucznia podczas wszystkich testów w etapie szkolnym.
 8. Ranking szkół tworzony jest na podstawie średniej liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi przypadającej na jednego ucznia danej szkoły.
 9. Podczas Konkursu na każdym poziomie jest skończona liczba pytań.
 10. Etap szkolny zamknięty będzie 20.04.2012 o godzinie 23:59:59, a testy rozpoczęte przed tą godziną będą mogły być dokończone w ramach limitu czasu pojedynczego testu.
 11. 50 uczniów, z największą liczbą punktów zdobytych w etapie szkolnym, kwalifikowana jest do etapu regionalnego.
 12. Do etapu regionalnego dodatkowo kwalifikowani są uczniowie posiadający identyczną liczbę punktów, co osoba znajdująca się na 50 pozycji rankingu, po zakończeniu etapu szkolnego.
 13. Lista uczestników etapu regionalnego umieszczona będzie na stronie głównej Konkursu do dnia 23 kwietnia 2012
Etap regionalny
 1. Etap regionalny odbędzie się 8 maja 2012
 2. W etapie regionalnym biorą udział tylko zakwalifikowani uczniowie.
 3. Etap regionalny odbywa się w określonych godzinach:
  a. szkoły podstawowe przystępują do Konkursu od godz. 10:00 do 10:45,
  b. szkoły gimnazjalne przystępują do Konkursu od godz. 11:00 do 11:45,
  c. szkoły ponadgimnazjalne przystępują do Konkursu od godz. 12:00 do 12:45.
 4. Uczeń może rozwiązywać zadania na etapie regionalnym tylko w szkole bazowej.
 5. Podczas etapu regionalnego uczniowi przysługuje możliwość uruchomienia tylko jednego testu.
 6. Test w etapie regionalnym trwa 15 minut.
 7. W określonym czasie uczestnik odpowiada na pytania – maksymalnie 100 pytań.
 8. Pytania będą wyświetlane losowo.
 9. Za poprawną odpowiedź dodawane są punkty zgodnie z opisem w pytaniu, za błędne odpowiedzi punkty odejmowane są zgodnie z opisem w pytaniu.
 10. W etapie regionalnym, liczba punktów zdobytych podczas etapu szkolnego nie jest dodawana do salda punktowego konta ucznia.
 11. Awaria indywidualnego komputera nie daje podstaw do ponownego podejścia do testu na etapie regionalnym.
 12. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość wyznaczenia na etapie regionalnym miejsca przeprowadzenia rozgrywki.
 13. Komisja konkursowa przewiduje możliwość uczestnictwa przedstawiciela PTI w miejscu, w którym odbywa się rozgrywka regionalna,
 14. Do finału przechodzi 10 najlepszych graczy z każdego poziomu szkół etapu regionalnego.
 15. Do finału dodatkowo kwalifikowani są uczniowie posiadający identyczną liczbę punktów co osoba znajdująca się na 10 pozycji rankingu, po zakończeniu etapu regionalnego.
 16. Ranking indywidualny tworzony jest na podstawie sumy punktów zdobytych przez ucznia podczas testu w etapie regionalnym.
 17. Ranking szkół w etapie regionalnym nie jest tworzony.
 18. Lista uczniów zakwalifikowanych do finału zostanie ogłoszona do dnia 10.05.2012
Finał Konkursu
 1. Finał odbywa się w Warszawie w dniu 17 maja 2012
 2. Dokładna godzina oraz miejsce finału zostaną ogłoszone na stronie głównej Konkursu do dnia 10.05.2012
 3. Finał polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru przez wszystkich uczestników z danego poziomu, w tym samym czasie.
 4. O wygranej decyduje największa liczba punktów zdobytych w finale.
 5. W przypadku, gdy kilku uczestników zdobędzie taką samą liczbę punktów, o zwycięstwie zdecyduje czas odpowiedzi.
 6. W przypadku nieobecności zakwalifikowanego gracza podczas finału, otrzymuje on zero punktów jako wynik finałowy.

§6
Nagrody

 1. Przewidziane są nagrody rzeczowe dla:
  a. najlepszych uczniów ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, którzy zdobyli największą liczbę punktów w finale;
  b. najlepszej szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; o wyniku szkoły zdecyduje suma punktów zdobytych przez wszystkich graczy z danej szkoły w trakcie etapu szkolnego, w stosunku do liczby wszystkich uczniów w szkole.
 2. W ramach nagrody PTI, zwraca finalistom konkursu koszty dojazdu wraz z opiekunem na finał konkursu w Warszawie (do i z Warszawy). W przypadku finalistów z tej samej szkoły PTI zwraca koszt dojazdu dla jednego oddelegowanego opiekuna. Zwrot kosztów w wartości biletu na pociąg pospieszny 2 klasy.

§7
Postanowienia końcowe

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Dla uczestników, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do Konkursu w wyznaczonym dniu, nie przewiduje się dodatkowego terminu.
 3. W przypadku nakładania się terminów kilku konkursów uczeń dokonuje wyboru konkursu, w której weźmie udział.
 4. Pytania do Konkursu, do czasu rozpoczęcia stanowią tajemnicę.
 5. Nadzór merytoryczny nad grą pełni Komisja Konkursowa.

Harmonogram Konkursu

26.03.2012 – 18.04.2012 : rejestracja uczniów i szkół do Konkursu
16.04.2012 – 20.04.2012 : etap szkolny Konkursu - rozwiązywanie testów on-line, zdobywanie punktów indywidualnie i dla szkół
23.04.2012 : publikacja listy uczestników zakwalifikowanych do etapu regionalnego na stronie głównej Konkursu
8.05.2012 : etap regionalny Konkursu - rozwiązywanie testu on-line
10.05.2012 : publikacja na stronie głównej Konkursu listy finalistów Konkursu
17.05.2012 : finał Konkursu TIK?-TAK!
17.05.2012 : uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom podczas obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie

zakres wymagań konkursu TIK?-TAK!

RSSRSS

line

patron Inicjatywa objęta patronatem Ministra Edukacji Narodowej

SPONSORZY

line

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

`