ORGANIZATORZY

line

organizator

organizator

PARTNERZY

line

partner
Konkurs organizowany w ramach Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego

organizator

organizator

sponsor

PATRONATY

line

Patronat Medialny

sponsor

partner

sponsor

line

Patronat Honorowy

patron
Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego

patron

patron

patron

patron

patron

patron
Marszałek Województwa Śląskiego

patron
Krzysztof Hetman
Marszałek Województwa Lubelskiego

patron
Marszałek Województwa Mazowieckiego

patron
Marszałek Województwa Lubuskiego

patron
Marszałek Województwa Opolskiego

patron
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

patron

patron

patron
Marszałek Województwa Podkarpackiego

patron

patron

patron

patron

patron

patron
Wielkopolski Kurator Oświaty

patron

patron

patron

patron

patron

patron

Regulamin Czwartego Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

T.I.K? – TAK!

line

§1
Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). PTI powołuje Komisję Konkursową, czuwającą nad przebiegiem Konkursu zgodnie z Regulaminem.

§2
Cel Konkursu

1. Rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie.
2. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.
3. Wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań informatycznych.
4. Zachęcanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
5. Propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego.
6. Zwrócenie uwagi na wykorzystanie Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

§3
Terminy

Konkurs przeprowadzony będzie w etapach:
1. I etap (szkolny): 7 – 11 kwietnia 2014
2. II etap (regionalny): 29 kwietnia 2014
3. III etap (finał): 14 maja 2014 w Warszawie
Podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 14 maja 2014.

§4
Zasady Konkursu

1. Forma Konkursu to gra edukacyjna.
2. Strona główna Konkursu: www.tik-tak.eecdl.pl
3. Konkurs odbywać się będzie w trzech grupach:
- dla uczniów szkół podstawowych,
- dla uczniów gimnazjów,
- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
4. Zgłoszenie do Konkursu przebiega w następującej kolejności:
a. opiekun rejestruje szkołę,
b. opiekun otrzymuje konto dostępu do swojej szkoły,
c. uczniowie rejestrują się i są zatwierdzani przez opiekuna.
5. Rejestracji szkoły dokonuje osoba wyznaczona jako opiekun Konkursu (nauczyciel uczący w danej placówce) w danej szkole, za pomocą formularza dostępnego na stronie głównej Konkursu.
a. w szkole tylko jeden nauczyciel może być opiekunem Konkursu,
b. w zespole szkół, na każdym etapie edukacyjnym, jest jeden nauczyciel pełniący funkcję opiekuna Konkursu.
6. Formularz rejestracyjny należy wydrukować i podpisany przez dyrektora placówki wysłać na adres: Biuro Zarządu Głównego PTI, ul. Puławska 39 lok. 4, 02-508 Warszawa. Po weryfikacji szkoły, opiekun otrzymuje na e-mail podany w zgłoszeniu, login i hasło do systemu Konkursu.
7. W celu przyspieszenia procesu weryfikacji szkoły, skan lub kopię podpisanego formularza można wysłać na adres: gra@tik-tak.eecdl.pl lub numer faxu: +48 22 636 89 87.
8. Uczniowie zgłaszają się do Konkursu na stronie głównej Konkursu.
9. Podczas zgłoszenia uczeń zobowiązany jest wskazać swoją szkołę na liście zgłoszonych szkół. W przypadku jeżeli na liście nie ma szkoły ucznia, powinien zgłosić chęć udziału w Konkursie TIK?-TAK! nauczycielowi w szkole, który może dokonać rejestracji szkoły zgodnie z § 4 pkt 4 do 6.
10. Opiekun Konkursu zbiera od uczniów oświadczenia (wzór dostępny na stronie głównej Konkursu) i odblokowuje konto ucznia, przy użyciu swojego konta w systemie.
11. Każdy uczeń może posiadać tylko jedno konto w systemie Konkursowym. Osoba, która założy więcej niż jedno konto będzie zdyskwalifikowana.
12. Jeżeli liczba potwierdzonych przez szkołę uczniów będzie większa niż zadeklarowana podczas rejestracji, szkoła będzie ukarana dyskwalifikacją z Konkursu wraz z wszystkimi zgłoszonymi uczniami.
13. Szkoła, której uczniowie przystąpią do Konkursu, ma prawo do umieszczenia baneru Konkursu i logo PTI na stronie internetowej szkoły oraz na materiałach promujących Konkurs.
14. Podczas Konkursu uczeń zobowiązany będzie do rozwiązania testu on-line.
15. Uczniowie biorą udział w Konkursie w ściśle wyznaczonych terminach.
16. Konkurs przebiega w trzech etapach:
a. I Etap (szkolny): rozwiązanie testów on-line w wyznaczonym terminie od 7 do 11 kwietnia 2014 w dowolnym czasie, zgodnie z zapisami w § 5 Regulaminu.
b. II Etap: najlepsi uczniowie etapu szkolnego rozwiązują test on-line w dniu 29 kwietnia 2014 o określonych godzinach i wyznaczonych miejscach zgodnie z zapisami w § 5 Regulaminu.
c. III Etap (finał): uczniowie zakwalifikowani do finału rozwiązują test jednokrotnego wyboru w dniu 14 maja 2013 zgodnie z zapisami w § 5 Regulaminu.
17. Punkty zdobyte w etapie szkolnym przez uczniów danej szkoły sumują się na rzecz wybranej szkoły.

§5
Przebieg Konkursu

I Etap (szkolny)
1. Uczeń z zarejestrowanym i potwierdzonym przez Opiekuna Szkolnego Konkursu, kontem w systemie rozwiązuje testy w dniach od 07.04.2014 do 11.04.2014
2. Uczeń loguje się do systemu przy pomocy odnośnika na stronie głównej Konkursu.
3. Uczeń rozwiązuje test na następujących zasadach:
a. na rozwiązanie testu uczeń ma 10 minut,
b. w ciągu doby uczeń może uruchomić test 1 raz,
c. pytania są losowane z grupy pytań przewidzianych na dany dzień dla danego poziomu edukacyjnego (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna).
d. każde pytanie posiada cztery możliwe odpowiedzi, z czego tylko jedna odpowiedź jest poprawna,
e. za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt.
4. Punkty sumowane są na koncie ucznia w systemie Konkursu.
5. W przypadku stwierdzenia przez organizatorów nieprawidłowości podczas rozwiązywania testu przez ucznia, dopuszcza się możliwość wykluczenia go z dalszych kwalifikacji.
6. Zdobyte przez ucznia punkty sumują się na koncie szkoły, którą reprezentuje.
7. Na stronie głównej Konkursu prowadzony będzie ranking punktacji szkół oraz uczniów biorących udział w Konkursie.
Ranking będzie zawierał listę 100 najlepszych uczniów i 100 najlepszych szkół.
Indywidualne wyniki będą dostępne na kontach uczestników w systemie Konkursu.
8. Ranking indywidualny tworzony jest na podstawie sumy punktów zdobytych przez ucznia podczas wszystkich testów w etapie szkolnym.
9. Ranking szkół tworzony jest na podstawie średniej liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi przypadającej na jednego ucznia danej szkoły.
10. Podczas Konkursu na każdym poziomie jest skończona liczba pytań.
11. Etap szkolny zamknięty będzie 11.04.2014 o godzinie 23:59:59, a testy rozpoczęte przed tą godziną będą mogły być dokończone w ramach limitu czasu pojedynczego testu.
12. 100 uczniów w skali kraju, z największą liczbą punktów zdobytych w I etapie (szkolnym), kwalifikowana jest do II etapu (regionalnego).
13. Do II etapu dodatkowo kwalifikowani są uczniowie posiadający identyczną liczbę punktów, co osoba znajdująca się na 100 pozycji rankingu, po zakończeniu I etapu (szkolnego).
14. Lista uczestników etapu II umieszczona będzie na stronie głównej Konkursu do dnia 16.04.2014
II Etap (regionalny)
1. II Etap (regionalny) odbędzie się 29 kwietnia 2014
2. W II etapie biorą udział tylko zakwalifikowani uczniowie.
3. II Etap odbywa się w określonych godzinach:
a. szkoły podstawowe przystępują do Konkursu od godz. 10:00 do 10:45,
b. szkoły gimnazjalne przystępują do Konkursu od godz. 11:00 do 11:45,
c. szkoły ponadgimnazjalne przystępują do Konkursu od godz. 12:00 do 12:45.
4. II etap odbywa się w miejscach wskazanych przez organizatora.
5. Podczas II etapu uczniowi przysługuje możliwość uruchomienia tylko jednego testu z pytaniami i zadaniami.
6. Rozwiązywanie testów i zadań w II etapie trwa 45 minut.
7. W wyznaczonym czasie uczestnik odpowiada na pytania i rozwiązuje zadania – maksymalnie 100 pytań i zadań.
8. Pytania i zadania będą wyświetlane losowo.
9. Za poprawną odpowiedź dodawane są punkty zgodnie z opisem w pytaniu, za błędne odpowiedzi punkty odejmowane są zgodnie z opisem w pytaniu.
10. W II etapie, liczba punktów zdobytych podczas I etapu nie jest dodawana do salda punktowego konta ucznia.
11. Awaria indywidualnego komputera nie daje podstaw do ponownego podejścia do testu w II etapie.
12. Komisja konkursowa przewiduje możliwość uczestnictwa przedstawiciela PTI w miejscu, w którym odbywa się rozgrywka II etapu,
13. Do III etapu (finału) przechodzi 10 najlepszych graczy z każdego poziomu szkół II etapu.
14. Do III etapu dodatkowo kwalifikowani są uczniowie posiadający identyczną liczbę punktów co osoba znajdująca się na 10 pozycji rankingu, po zakończeniu II etapu.
15. Ranking indywidualny tworzony jest na podstawie sumy punktów zdobytych przez ucznia podczas testu w II etapie.
16. Ranking szkół w II etapie nie jest tworzony.
17. Lista uczniów zakwalifikowanych do finału zostanie ogłoszona do dnia 6.05.2014
III Etap (finał konkursu)
1. Finał odbywa się w Warszawie w dniu 14 maja 2014
2. Dokładna godzina oraz miejsce finału zostaną ogłoszone na stronie głównej Konkursu do dnia 6.05.20144
3. Finał polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru przez wszystkich uczestników z danego poziomu, w tym samym czasie.
4. O wygranej decyduje największa liczba punktów zdobytych w finale.
5. W przypadku, gdy kilku uczestników zdobędzie taką samą liczbę punktów, o zwycięstwie zdecyduje czas odpowiedzi.
6. W przypadku nieobecności zakwalifikowanego gracza podczas finału, otrzymuje on zero punktów jako wynik III etapu (finałowego).

§6
Nagrody

1. Przewidziane są nagrody rzeczowe dla:
a. najlepszych uczniów ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, którzy zdobyli największą liczbę punktów w finale,
b. najlepszej szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; o wyniku szkoły zdecyduje suma punktów zdobytych przez wszystkich graczy z danej szkoły w trakcie etapu szkolnego, w stosunku do liczby wszystkich uczniów w szkole.
2. W ramach nagrody PTI, zwraca finalistom konkursu koszty dojazdu wraz z opiekunem na finał konkursu w Warszawie (do i z Warszawy). W przypadku finalistów z tej samej szkoły PTI zwraca koszt dojazdu dla jednego oddelegowanego opiekuna. Zwrot kosztów w wartości biletu na pociąg pospieszny 2 klasy.
3. Dodatkowo dla uczestników finału przewiduje się bilety wstępu na wystawy stałe Muzeum Techniki.

§7
Sponsorzy

1. Sponsorem Konkursu może zostać każda osoba, firma lub organizacja która przekaże na rzecz Konkursu nagrody rzeczowe, które zostaną przekazane laureatom.
2. Każdy sponsor ma prawo do zamieszczenia swojego logotypu wraz z odnośnikiem do wskazanej strony WWW oraz krótkiego opisu firmy i prowadzonej działalności w dziale "Sponsorzy" na stronie głównej konkursu.
3. Logotyp sponsora zostanie zamieszczony również na dyplomach, podziękowaniach i zaproszeniach wręczanych i rozsyłanych do uczestników oraz osób wspierających Konkurs.
4. Sponsor ma prawo do nie wyrażenia zgody na zamieszczanie jego logotypu na materiałach wskazanych w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu. W takim przypadku sponsor zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora.
5. Sponsor dostarcza Organizatorowi logotyp w postaci pliku graficznego oraz wskazuje stronę internetową do której ma być przekierowany odnośnik ze strony głównej Konkursu. Sponsor dostarcza Organizatorowi również krótki opis firmy i/lub prowadzonej działalności w formie elektronicznej, do zamieszczenia w dziale "sponsorzy".
6. Organizator zastrzega sobie prawo do różnicowania wielkości oraz kolejności zamieszczania logotypów sponsorów, w zależności od wartości przekazanych nagród.
7. Sponsor ma prawo przesłać do Organizatora propozycje pytań konkursowych (dotyczących IT bądź własnej działalności/firmy), pytania po akceptacji przez recenzentów zostaną dołączone do bazy pytań konkursowych. Przy wyświetlaniu pytania sponsora w trakcie I etapu konkursu, system automatycznie doda logotyp Sponsora, od którego zostało nadesłane.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pytań ułożonych przez sponsora.

§8
Postanowienia końcowe

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Dla uczestników, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do Konkursu w wyznaczonym dniu, nie przewiduje się dodatkowego terminu.
3. W przypadku nakładania się terminów kilku konkursów uczeń dokonuje wyboru konkursu, w której weźmie udział.
4. Pytania do Konkursu, do czasu rozpoczęcia stanowią tajemnicę.
5. Nadzór merytoryczny nad grą pełni Komisja Konkursowa.
Harmonogram Konkursu
26.03.2014 – 07.04.2014 do godziny 15:00: rejestracja uczniów i szkół do Konkursu
07.04.2014 – 11.04.2014: I etap (szkolny) Konkursu - rozwiązywanie testów on-line, zdobywanie punktów indywidualnie i dla szkół
16.04.2014: publikacja listy uczestników zakwalifikowanych do II etapu (regionalnego) na stronie głównej Konkursu
29.04.2014: II etap (regionalny) Konkursu - rozwiązywanie testu i zadań on-line
6.05.2014: publikacja na stronie głównej Konkursu listy finalistów Konkursu
14.05.2014: III etap (finał) Konkursu TIK?-TAK!
14.05.2014: uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom podczas obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie
 
Zakres wymagań konkursu TIK?-TAK! stanowi załącznik do Regulaminu

zakres wymagań konkursu TIK?-TAK!

RSSRSS

line

SPONSORZY

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

sponsor

line

polityka prywatności