Regulamin
Ogólnopolskiego Testu Informatycznego - OTI

§1 Informacje ogólne

 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Testu Informatycznego (OTI) jest Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI).
 2. OTI jest organizowany z okazji 35-lecia PTI.
 3. Celem OTI jest popularyzacja dziedzin IT i możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz informatyki.
 4. Test będzie przeprowadzony on-line.
 5. Do rozwiązania testu zapraszamy wszystkich chętnych.
 6. Udział w OTI jest dobrowolny i bezpłatny.

§2 Organizacja OTI

§2.1 Rejestracja uczestników

 1. Rejestracja uczestników OTI odbywa się za pośrednictwem strony internetowej http://tik-tak.eecdl.pl/
 2. Warunkiem uczestnictwa w Teście jest:
  • zaakceptowanie warunków regulaminu,
  • wypełnienie formularza rejestracyjnego zawierającego imię i nazwisko, płeć, przedział wiekowy, województwo, adres poczty elektronicznej; uczniów i studentów biorących przystępujących do OTI prosimy o zaznaczenie poziomu edukacyjnego (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, studia wyższe)
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Testu.
  Powyższe czynności wykonywane są w procesie rejestracji. W przypadku osób niepełnoletnich rejestracji dokonuje opiekun prawny.
 3. Podczas rejestracji istnieje możliwość wyrażenia zgody, na publikację wyniku w wojewódzkich lub ogólnopolskich rankingach wyników.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych wprowadzonych przez uczestnika OTI, przed opublikowaniem ich w rankingach wyników.
 5. Test dostępny będzie w systemie on-line, do którego odnośnik znajduje się na stronie głównej OTI.

§2.2 Zasady uczestnictwa w OTI

 1. Test dostępny będzie on-line przez cały tydzień od 16 do 22 maja 2016. (przez całą dobę).
 2. Przystępując do rozwiązania testu uczestnik może wybrać poziom trudności testu:
  • podstawowy (e-Obywatel),
  • rozszerzony,
  • zaawansowany.
 3. W trakcie testu wylosowanych zostanie 50 pytań, na które uczestnik może odpowiadać w czasie nie dłuższym niż 7 minut.
 4. Pytania w formie tekstowej i/lub graficznej zawierają 4 możliwe odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.
 5. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt.
 6. Kategorie tematyczne pytań:
  • podstawy obsługi komputera,
  • internet, bezpieczeństwo w sieci,
  • aplikacje biurowe (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, grafika prezentacyjna), bazy danych,
  • algorytmika i programistyczne rozwiązywanie problemów,
  • komunikacja,
  • multimedia.
 7. Test na każdym poziomie można rozwiązać tylko jeden raz.
 8. Rezultatem wykonania testu jest informacja o osiągniętym wyniku oraz dyplom generowany automatycznie w formie pliku *.pdf.

§3 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie http://tik-tak.eecdl.pl/regulamin/
 2. Organizator OTI zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.


Partnerem
Ogólnopolskiego Testu Informatycznego
jest UniCloud
pierwsza chmura 100% SSD w Polsce.